เคมีทั่วไป

ปริมาณสารสัมพันธ์ พื้นฐานทฤษฏีปรมาณู คุณสมบัติของแก๊ส ของเหลว ของแข็งและสารละลาย สมดุลทางเคมี สมดุลอิออนและกรด-เบส ไตเตรชัน จลศาสตร์เคมี โครงสร้างอิเล็กตรอนของอะตอม เคมีไฟฟ้า พันธะเคมี คุณสมบัติตามตารางธาตุ ธาตุตัวแทน อโลหะและโลหะตัวนำ สารประกอบและโพลิเมอร์ เคมีอินทรีย์และเคมีสิ่งแวดล้อม

เอกสารของหลักสูตรปัจจุบัน

เอกสารของหลักสูตรก่อนหน้า