ปฏิบัติการฟิสิกส์ทั่วไป

ทำการทดลองตามเนื้อหาในรายวิชาฟิสิกส์ทั่วไป

เอกสารของหลักสูตรปัจจุบัน

เอกสารของหลักสูตรก่อนหน้า