EEN-413

ความสำคัญของวิศวกรรมไฟฟ้าแรงสูง การใช้ไฟฟ้าแรงสูงและแรงดันเกินในระบบไฟฟ้ากำลัง การสร้างไฟฟ้าแรงสูงเพื่อการทดสอบ เทคนิคการวัดไฟฟ้าแรงสูง ความเครียดของสนามไฟฟ้าและเทคนิคการฉนวน การเบรกดาวน์ในฉนวนก๊าซ ฉนวนเหลวและฉนวนแข็ง เทคนิคการทดสอบฉนวนและอุปกรณ์ไฟฟ้าแรงสูง การป้องกันฟ้าผ่า การประสานความสัมพันธ์ของฉนวน

EEN-412

พื้นฐานการป้องกันระบบไฟฟ้ากำลัง หม้อแปลงเครื่องมือวัดและทรานดิวเซอร์ อุปกรณ์ป้องกันและระบบป้องกัน การป้องกันกระแสเกินและผิดพร่องลงดิน การป้องกันแบบผลต่าง หลักการทำงานของรีเลย์ป้องกันชนิดต่างๆ การป้องกันสายส่งโดยใช้รีเลย์ระยะทางและไพรอตรีเลย์ การป้องกันเครื่องกำเนิดไฟฟ้า หม้อแปลงไฟฟ้า มอเตอร์และบัสบาร์ แนะนำอุปกรณ์ป้องกันแบบดิจิตัล

EEN-326

โครงสร้างระบบไฟฟ้ากำลัง การคำนวณระบบสายส่งและระบบจำหน่าย โหลดโฟล์และการควบคุม การส่งพลังงานไฟฟ้า การกระจายของกระแสและแรงดัน การปรับแรงดันกำลังที่ส่งและการสูญเสีย การจำลองแบบระบบไฟฟ้ากำลัง แนวคิดต่อหน่วย การวิเคราะห์การไหลของกำลังไฟฟ้า การวิเคราะห์การลัดวงจรแบบสมมาตรและแบบไม่สมมาตร เสถียรภาพของระบบไฟฟ้ากำลัง การดำเนินงานอย่างประหยัดในระบบไฟฟ้ากำลัง

EEN-321

โครงสร้างระบบไฟฟ้ากำลัง แหล่งพลังงานไฟฟ้า โรงไฟฟ้าชนิดดังเดิมและชนิดพลังงานทดแทน ลักษณะสมบัติโหลด คุณลักษณะของเครื่องกำเนิดไฟฟ้าและแบบจำลอง คุณลักษณะของหม้อแปลงไฟฟ้าและแบบจำลอง พารามิเตอร์ของสายส่งและแบบจำลอง ระบบการจ่ายไฟฟ้า การผลิตไฟฟ้าแบบกระจาย อุปกรณ์ระบบไฟฟ้ากำลัง

EEN-309

หน่วยและเครื่องมือมาตรฐานไฟฟ้า การจำแนกและลักษณะสมบัติของเครื่องมือวัด การวิเคราะห์การวัด ความเที่ยงตรง เครื่องวัดแอนะล็อกและดิจิทัล การวัดแรงดัน กระแส กำลังไฟฟ้า ตัวประกอบไฟฟ้า และพลังงาน การวัดค่าความต้านทาน อินดักแตนส์ คาปาซิแตนส์ ความถี่ และเวลา ตัวแปลงสัญญาณ สัญญาณรบกวน เทคนิคในการทำให้อัตราส่วนสัญญาณกับสัญญาณรบกวนดีขึ้น

EEN-214

โครงสร้างวัสดุ คุณสมบัติทางไฟฟ้าของวัสดุ คุณสมบัติทางแม่เหล็กของวัสดุ คุณสมบัติทางแสงของวัสดุ ตัวนำไฟฟ้า สิ่งประดิษฐ์สารกึ่งตัวนำ ตัวนำไฟฟ้ายิ่งยวด ไดอิเล็กทริคของแข็ง ของเหลวและก๊าซ การประยุกต์ใช้ว้สดุในอุปกรณ์ไฟฟ้ากำลัง

MET-704

การตีพิมพ์ผลงานวิจัยในวารสารวิชาการ หรือ การนำเสนอผลงานวิจัยในที่ประชุมวิชาการระดับชาติหรือนานาชาติ การจัดทำเล่มวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ การสอบป้องกันวิทยานิพนธ์

MET-703

การทำวิจัย สัมมนานำเสนอความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์ตามแผนการทำวิจัย และได้ส่งบทคัดย่อและ/หรือบทความวิชาการเพื่อไปขอรับการตีพิมพ์ หรือประชุมวิชาการในระดับชาติหรือนานาชาติแล้ว

MET-702

การทำวิจัย สัมมนานำเสนอความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์ตามแผนการทำวิจัย

XXX-xxx (วิชาเลือก)

ให้เลือกเรียนรายวิชาใดๆ ที่เปิดสอนในสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น ทั้งนี้ให้อยู่ภายใต้เงื่อนไขวิชาที่ต้องศึกษามาก่อน