บริษัท ไดกิ้น อินดัสทรีส์ (ประเทศไทย) จำกัด ประสงค์จะให้ทุน นศ.TNI คณะวิศวกรรมศาสตร์
รายละเอียดตามเอกสารแนบ ผู้สนใจสมัครได้ที่ฝ่ายกิจการนักศึกษา คุณสุธาสินี

1.      ทุนเรียนดี แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์  จำนวน 4 ทุน ทุนละ 40,000 บาท / คน / ปี สำหรับนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์สาขา AE, CE ,IE และ EE ชั้นปีที่  (ผู้ได้รับทุนจะต้องไปฝึกงาน หรือไปสหกิจที่บริษัทไดกิ้น)   หมดเขต 17 ก.ค. 58

2.  ทุนสนับสนุน โครงงานนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ทุกสาขา ชั้นปีที่ 4 มูลค่าทุน 50,000 บาท (จำนวนและมูลค่าทุนขึ้นอยู่กับประเภท และความจำเป็นของโครงงาน ซึ่งทางสถาบันฯ และบริษัทจะพิจารณาร่วมกัน) ซึ่งโครงงานนั้นจะต้องเป็นโครงงานที่เกี่ยวกับระบบปรับอากาศ ระบบทำความเย็น หรือการอนุรักษ์หลังงานและสิ่งแวดล้อม  หมดเขต 31 ก.ค. 58

รายละเอียด และใบสมัครตามไฟล์ (ใบสมัคร, บริษัทไดกิ้น อินดัสทรีส์ ประเทศไทย (doc, pdf)) ให้นักศึกษาสมัครที่ฝ่ายกิจการนักศึกษา