witwaahsa

โครงการวิศวะอาสาสร้างฝายรักษ์ป่า

เนื่องด้วยคณะกรรมการโครงการวิศวะอาสาสร้างฝายรักษ์ป่าได้จัดกิจกรรมระหว่างวันที่ 4- 8 มีนาคม 2561 โดยมีคณะปฏิบัติงานนำโดย อ.โกวิท ทวยหาญ และ อ.ฐณัฐ พิณรัตน์ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาโครงการ และนายวรยศ หอมสิน นักศึกษาประธานโครงการ รวมทั้งนักศึกษาจำนวน 62 คน เข้าพื้นที่และร่วมกันสร้าง"ฝายมีชีวิต" ณ ป่าต้นนาพรุตาอ้าย ตำบลทะเลทรัพย์ อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร โดยร่วมกับประชาชนในชุมชนด้วยความร่วมมือร่วมใจ ประมวลภาพกิจกรรม ...
Read More
NNTC 2018

โครงการแลกเปลี่ยน TNI-NIT

รับสมัคร นศ ชั้นปีที่ 2-3 (รวมทั้งปี1 ที่กำลังจะขึ้นปี 2) เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยน TNI-NIT ณ Niigata, Japan สมัครได้ถึงวันที่ 4 มิถุนายน 2561 ณ ห้อง C314 ...
Read More
IMG-5707

กิจกรรม KUT study tour 2018

เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2561 อาจารย์คณะวิศวกรรมศาสตร์และนักศึกษาอาสาสมัคร 30 คนเป็น Buddy เพื่อต้อนรับและร่วมทำกิจกรรมในโครงการ Kochi University of Technology (KUT) Study Tour in Thailand 2018 ซึ่งมีนักศึกษาญี่ปุ่น 20 คน อาจารย์และเจ้าหน้าที่ญี่ปุ่น 3 คน ...
Read More
P1010488

KOMA Taisen at TNI 2017-2018

เนื่องด้วย วันที่ 17 และวันที่ 24 มกราคม 2561 ได้จัดการแข่งขัน KOMA Taisen at TNI 2017-2018 ทั้งจัดการแข่งขันภายในและภายนอกตามลำดับ โดยได้รับการสนับสนุนและให้เกียรติเข้าร่วมจากบริษัทชั้นนำต่างๆ ดังนี้ 1.Mitutoyo Thailand Co.,Ltd. 2.Thai seng Traiding Co.,Ltd. 3.Castem Siam Co.,Ltd 4.GOKO SPRING Thailand Co.,Ltd ...
Read More

งานปัจฉิมนิเทศ 2561

ในงานปัจฉิมนิเทศ 31 มกราคม 2561 ได้สำเร็จลุลวงไปด้วยดี ทั้งได้ความรู้จากวิทยากร และได้รับพรจากคณาจารย์ทุกท่าน พร้อมรับประทานอาหารและฟังดนตรีตลอดงาน ขอบคุณในความร่วมมื่อจากทุกๆฝ่าย และภาพบรรยากาศดังนี้ ...
Read More