วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีวิศวกรรม (MET)

ENG_MET-pic

ปรัชญาหลักสูตร

หลักสูตรมุ่งผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ ทักษะและความชำนาญ ในด้านการวิจัยและพัฒนา การประยุกต์ใช้และพัฒนาเทคโนโลยีด้านวิศวกรรม มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ รู้จักการคิดวิเคราะห์เพื่อแก้ไขปัญหา และการบริหารจัดการให้งานบรรลุเป้าหมายองค์กรทั้งในระยะสั้นและระยะยาวตามแนวทางแบบญี่ปุ่น เป็นนักปฏิบัติที่พูดจริงทำจริง ซื่อสัตย์ในจรรยาบรรณ และมีจิตสำนึกสาธารณะต่อสังคม สามารถพัฒนาศักยภาพตนเองให้สูงขึ้นโดยตลอด และสามารถปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยี
หลักสูตรประกอบด้วย 3 กลุ่มวิชา ที่ตอบสนองต่อความต้องการของภาคอุตสาหกรรมและการผลิต ภาคเศรษฐกิจและสังคม ภาคพลังงานและสิ่งแวดล้อมได้แก่ (1) การออกแบบขั้นสูงและเทคโนโลยีการผลิต (Advanced design and technology in manufacturing) (2) ระบบพลังงานและสิ่งแวดล้อม (Energy and environmental system) และ (3) นวัตกรรมและการจัดการทางวิศวกรรม (Engineering innovation and management)

โอกาสในการประกอบอาชีพในอนาคต