วิศวกรรมดิจิทัล

ปรัชญาหลักสูตร

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมดิจิทัล (หลักสูตรนานาชาติ) เป็นหลักสูตรหนึ่งที่สอดคล้องกับ
ปรัชญาสถาบันฯ โดยเป็นหลักสูตรที่มุ่งผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ชำนาญทางวิศวกรรมดิจิทัล มีความรู้ในการออกแบบ การ
สร้าง การติดตั้ง และการออกแบบการควบรวมระบบเพื่อการประยุกต์ใช้ฮาร์ดแวร์และซอฟท์แวร์ทางคอมพิวเตอร์และ
อุปกรณ์ที่ควบคุมด้วยคอมพิวเตอร์ รวมทั้งสามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีทางวิศวกรรม เพื่อสร้างและบูรณาการองค์ความรู้
ด้านวิศวรรมดิจิทัลและปัญญาประดิษฐ์ ในการพัฒนาระบบอัตโนมัติและระบบอินเตอร์เน็ตในทุกสิ่ง (Internet of Things)
ในโรงงานอุตสาหกรรมหรือในวิสาหกิจ ครอบคลุมตั้งแต่ Intelligent Software, Intelligent Embedded Systems
และ Intelligent System Integration ที่สอดคล้องต่อการเปลี่ยนผ่านสู่ยุคอุตสาหกรรม 4.0 นอกจากนี้ยังต้องสามารถ
ประดิษฐ์นวัตกรรมดิจิทัล และมีมุมมองด้านเศรษฐศาสตร์วิศวกรรมและโมเดลทางธุรกิจรูปแบบใหม่ เป็นผู้มีทักษะ
ภาษาอังกฤษ และภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสารได้เป็นอย่างดี รวมทั้งเป็นผู้มีคุณธรรมและจริยธรรม เป็นแบบอย่างที่ดีใน
สังคม

โอกาสในการประกอบอาชีพในอนาคต

(1) วิศวกรด้านอินเตอร์เน็ตในทุกสิ่งและสมองกลฝังตัว
(2) วิศวกรด้านแอพพลิเคชั่นสำหรับอุตสาหกรรมและธุรกิจอัจฉริยะ
(3) วิศวกรด้านโปรแกรมปัญญาประดิษฐ์ สำหรับวิสาหกิจไทยและต่างชาติ เช่น Metamedia, CT Asia, และ iApp
(4) วิศวกรผู้บูรณาการระบบ (System Integrator : SI)
(5) ผู้เชี่ยวชาญดิจิทัล ด้านการวางแผน และวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่
(6) อาจารย์และนักวิจัยด้านวิศวกรรมทางการคำนวณเชิงปัญญาประดิษฐ์