การวัดและเครื่องมือวัดอัจฉริยะ

แนวคิดในงานวัด ความคลาดเคลื่อนในการวัดและการลดความคลาดเคลื่อนในระบบการวัด หลักการวัดแบบเปรียบเทียบ การสอบเทียบเครื่องมือวัด หลักการวัดละเอียดทางมิติแบบพื้นฐาน การวัดความหยาบผิวงาน การวัดโปรไฟล์ด้วยแสง การวัดวัสดุคมตัด เครื่องวัด 3 มิติ (CMM) การวัดด้วยแสงเลเซอร์ การวิเคราะห์ทางสถิติของความคลาดเคลื่อน เครื่องมือวัดอัจฉริยะ หลักการทํางานของเครื่องมือวัดอัจฉริยะ เซนเซอร์อัจฉริยะ ตัวรับรู้สัญญาณ การตอบสนองทางพลวัตของระบบเครื่องมือวัดอัจฉริยะ การประยุกต์วิธีทางดิจิตอลในการวัดทางกล และอุปกรณ์ประกอบการวัดแบบต่างๆ ในงานอุตสาหกรรมเช่น แรง ความดัน อุณหภูมิ การกระจัด อัตราไหล เสียง การสั่นสะเทือน เป็นต้น และเทคโนโลยีเครื่องมือวัดอัจฉริยะยุคใหม่

เอกสารของหลักสูตรปัจจุบัน

เอกสารของหลักสูตรก่อนหน้า