ปฏิบัติการวัสดุวิศวกรรม

การปฏิบัติการเตรียมงานทดสอบวัสดุ ทดลองวิเคราะห์โครงสร้างของเหล็กกล้า เหล็กหล่อ โลหะนอกกลุ่มเหล็ก และกรรมวิธีการอบชุมโลหะ การทดสอบวัสดุและชิ้นงานแบบทำลายและไม่ทำลาย การปฏิบัติการหล่อขึ้นรูปวัสดุ

เอกสารของหลักสูตรปัจจุบัน

เอกสารของหลักสูตรก่อนหน้า