กระบวนการขึ้นรูป

แนวคิดในการขึ้นรูปพลาสติกและโลหะ คุณสมบัติของวัสดุสำหรับการขึ้นรูปพลาสติก การขึ้นรูปโลหะแผ่น การขึ้นรูปโลหะก้อน หลักพื้นฐานของกระบวนการตีขึ้นรูป กระบวนการหล่อ กระบวนการรีด กระบวนการอัดรีด กระบวนการลากขึ้นรูป กระบวนการฉีดขึ้นรูปโลหะผง, พอลิเมอร์, เซรามิก และพลาสติก ปัจจัยและเครื่องมือที่เกี่ยวข้องกับการขึ้นรูปโลหะและกระบวนการฉีดขึ้นรูปพลาสติก โครงสร้างแม่พิมพ์ชนิดต่างๆ ขั้นตอนการออกแบบแม่พิมพ์ การประมาณราคาแม่พิมพ์ และฝึกการออกแบบแม่พิมพ์ขึ้นรูปพลาสติกและโลหะด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์

เอกสารของหลักสูตรปัจจุบัน

เอกสารของหลักสูตรก่อนหน้า