การออกแบบโรงงานอุตสาหกรรม

ออกแบบลักษณะกิจการอย่างคร่าวๆ ที่เกี่ยวข้องกับขนาดและรูปแบบของอาคารที่สามารถตอบสนองความต้องการในหน้าที่การทำงาน รูปร่างลักษณะปัจจัยเชิงเศรษฐศาสตร์และสิ่งแวดล้อม ข้อกำหนด สถานที่ตั้งโรงงานและการวิเคราะห์รูปแบบสถานที่ตั้งต่างๆ การเลือกเครื่องมือ อุปกรณ์และกระบวนการผลิต การวางแผนการจัดเตรียมอุปกรณ์อำนวยความสะดวกต่างๆ ที่ต้องใช้ในอุตสาหกรรมรวมทั้งบุคลากร และการให้บริการสนับสนุนที่จำเป็นเพื่อความสมบูรณ์ของสินค้าที่ดี วิธีการวางผังโรงงานให้เป็นภาพลักษณ์

เอกสารของหลักสูตรปัจจุบัน

เอกสารของหลักสูตรก่อนหน้า