วิศวกรรมความปลอดภัย

การศึกษาหลักการป้องกันความสูญเสีย การออกแบบ วิเคราะห์ และควบคุมภัยอันตรายจากสถานที่ทำงานอันส่งผลเสียต่อส่วนต่างๆของร่างกาย เทคนิคด้านความปลอดภัยเชิงระบบ หลักการจัดการความปลอดภัย และกฎหมายด้านความปลอดภัย

เอกสารของหลักสูตรปัจจุบัน

เอกสารของหลักสูตรก่อนหน้า