การวางแผนและการควบคุมการผลิต

การวางแผนและควบคุมการผลิต การพยากรณ์ การควบคุมวัสดุคงคลัง การวางแผนการผลิตและการจัดตารางการผลิตหลัก การวางแผนความต้องการวัสดุและกําลังการผลิต การควบคุมการผลิต การจัดการคอขวด ระบบการผลิตสมัยใหม่ ระบบการประกอบและการสมดุลของสายงานผลิต การจัดลําดับงานและตารางการผลิต การจัดการโซ่อุปทานและลูกค้าสัมพันธ์ การวิเคราะห์ต้นทุนและผลกําไรเพื่อการตัดสินใจ

เอกสารของหลักสูตรปัจจุบัน

เอกสารของหลักสูตรก่อนหน้า