ภาษาญี่ปุ่นสื่อสาร 3

ศึกษารูปประโยคและไวยากรณ์ภาษาญี่ปุ่นชั้นต้นในระดับที่สูงขึ้น คำศัพท์ต่างๆ ประมาณ 800 คำ พัฒนาทักษะการฟัง พูด อ่าน และเขียน ตลอดจนฝึกสนทนาภาษาญี่ปุ่นให้อยู่ในระดับที่สามารถนำเสนอและเขียนเรื่องราวต่างๆ ได้ ฝึกการเขียนตัวอักษรคันจิประมาณ 150 ตัว โดยอาศัยกระบวนการเรียนรู้หลายรูปแบบทั้งในและนอกชั้นเรียน รวมทั้งมีการฝึกปฏิบัติ การใช้สื่อการเรียนการสอนอย่างหลากหลาย และสอดแทรกมารยาทพื้นฐานและธรรมเนียมปฏิบัติต่อชาวญี่ปุ่น มีการทดสอบความสามารถอย่างต่อเนื่อง ตลอดจนเตรียมความพร้อมเพื่อการสอบวัดระดับความสามารถทางภาษาญี่ปุ่น (N5)

เอกสารของหลักสูตรปัจจุบัน

เอกสารของหลักสูตรก่อนหน้า