ภาษาญี่ปุ่นสื่อสาร 1

ศึกษาตัวอักษรฮิระงะนะ คะตะคะนะ และคันจิประมาณ 30-50 ตัว เรียนรู้ระบบเสียง โครงสร้างประโยค คำศัพท์ต่างๆ ประมาณ 200 คำ และไวยากรณ์ภาษาญี่ปุ่นขั้นต้น พัฒนาทักษะการฟัง พูด อ่าน และเขียน ตลอดจนฝึกการสนทนาภาษาญี่ปุ่นในชีวิตประจำวัน โดยอาศัยกระบวนการเรียนรู้หลายรูปแบบทั้งในและนอกชั้นเรียน รวมทั้งมีการฝึกปฏิบัติ การใช้สื่อการเรียนการสอนอย่างหลากหลาย และสอดแทรกมารยาทพื้นฐานและธรรมเนียมปฏิบัติต่อชาวญี่ปุ่น มีการทดสอบความสามารถอย่างต่อเนื่อง ตลอดจนเตรียมความพร้อมเพื่อการสอบวัดระดับความสามารถทางภาษาญี่ปุ่น (N5)

เอกสารของหลักสูตรปัจจุบัน

เอกสารของหลักสูตรก่อนหน้า