ปฏิบัติการการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์เบื้องต้น

ฝึกปฏิบัติ INT-101 ถึงทักษะที่จำเป็นในการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ดี การใช้เครื่องมือ ในการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ได้แก่ การคอมไพล์ การดีบัก และการทดสอบโปรแกรม การเขียนผังงานเพื่ออธิบายโครงสร้างของโปรแกรม การเขียนโปรแกรมแบบโครงสร้าง การเขียนโปรแกรมย่อย การสร้างไฟล์ และการใช้ตัวชี้ตำแหน่งไฟล์

เอกสารของหลักสูตรปัจจุบัน

เอกสารของหลักสูตรก่อนหน้า