การออกแบบการทดลองเชิงวิศวกรรม

เทคนิคการแก้ปัญหาในงานอุตสาหกรรมโดยอาศัยการออกแบบการทดลองทางสถิติ การออกแบบการทดลองที่มีปัจจัยเดียว การทดสอบสมมติฐานทางสถิติ การวิเคราะห์ความแปรปรวน (Analysis of Variance) การวิเคราะห์ความถดถอย (Regression Analysis) การออกแบบการทดลองเมื่อมีหลายปัจจัย วิธีพื้นผิวตอบสนอง (Response Surface Methodology)

เอกสารของหลักสูตรปัจจุบัน

เอกสารของหลักสูตรก่อนหน้า