การวิจัยดำเนินการ

รูปแบบของโปรแกรมเชิงเส้นตรง การจำลองทางคณิตศาสตร์ หลักการ แก้ปัญหาด้วยวิธีซิมเพล็ค ปัญหาการขนส่ง การจัดงาน การจำลอง รูปแบบปัญหา การวิเคราะห์ โครงข่ายงาน รูปแบบของแถวคอย ทฤษฎีของเกมและโปรแกรมพลวัตและการนำโปรแกรม คอมพิวเตอร์ในด้านการวิจัยดำเนินงานเพื่อแก้ปัญหาต่างๆ

เอกสารของหลักสูตรปัจจุบัน

เอกสารของหลักสูตรก่อนหน้า