การวิเคราะห์ต้นทุนทางอุตสาหกรรม

หลักการบัญชีเบื้องต้น แนวคิดเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายและการตัดสินใจ ค่าใช้จ่ายมาตรฐาน ค่าใช้จ่ายทางตรงและค่าใช้จ่ายทางอ้อมของโรงงาน การคํานวณค่าใช้จ่ายในการผลิต และการวิเคราะห์พฤติกรรมต้นทุนการผลิต งบประมาณสำหรับธุรกิจอุตสาหกรรม การทําบัญชีงบประมาณ การวิเคราะห์อัตราส่วนทางการเงิน การตัดสินใจลงทุนโครงการที่ท้าทาย และการทําแผนธุรกิจ

เอกสารของหลักสูตรปัจจุบัน

เอกสารของหลักสูตรก่อนหน้า