การบำรุงรักษาแบบทวีผลที่ทุกคนมีส่วนร่วม

ความสําคัญและประโยชน์ของการบํารุงรักษาเครื่องจักรกลเพื่อเพิ่มผลผลิต การบํารุงรักษาแผนใหม่ วงจรชีวิตและการเสื่อมสภาพของเครื่องจักรกล ไทรโบโลยีในงานบํารุงรักษา การจัดการระบบบํารุงรักษาเครื่องจักรกล การวิเคราะห์ประวัติการชํารุดเครื่องจักรกลทางสถิติ การจัดการกิจกรรมบำรุงรักษาทวีผลที่ทุกคนมีส่วนร่วม ความรู้เบื้องต้นด้านวิศวกรรมความน่าเชื่อถือ

เอกสารของหลักสูตรปัจจุบัน

เอกสารของหลักสูตรก่อนหน้า