ปฏิบัติการระบบอัตโนมัติและการควบคุม

ปฏิบัติการและทดลองเกี่ยวกับหลักการควบคุมอัตโนมัติ การวิเคราะห์และจำลองทางคณิตศาสตร์ของระบบแบบต่าง ๆ เช่น ระบบทางกล ระบบไฟฟ้า ระบบของไหลความร้อน ระบบไฮดรอลิกส์ ระบบนิวแมติกส์ เป็นต้น ส่วนประกอบของระบบควบคุม เสถียรภาพและสมรรถนะของระบบควบคุมแบบป้อนกลับเชิงเส้น การออกแบบและวิเคราะห์ระบบควบคุมบนโดเมนเวลาและโดเมนความถี่ แบบจำลองปริภูมิสเตท ระบบควบคุมแบบปัจจุบันเบื้องต้น และการใช้คอมพิวเตอร์วิเคราะห์และออกแบบระบบควบคุมแนวใหม่

เอกสารของหลักสูตรปัจจุบัน

เอกสารของหลักสูตรก่อนหน้า