การควบคุมคุณภาพ

หลักการปฏิบัติงานการควบคุมคุณภาพ ขอบข่ายงานควบคุมคุณภาพในอุตสาหกรรม การจัดองค์กรและบริหารงานควบคุมคุณภาพ การใช้เทคนิคทางสถิติในการควบคุมคุณภาพ เช่น การศึกษาการผันแปร และความสามารถของกระบวนการ แผนภูมิการควบคุม และการสุ่มตัวอย่าง เพื่อตรวจสอบการออกแบบข้อกำหนด การควบคุมและวิธีการดำเนินการตรวจสอบ วิธีการใช้ตารางสุ่มตัวอย่างมาตรฐาน การศึกษาความน่าเชื่อถือ มาตรฐานอุตสาหกรรมและการจัดการคุณภาพ

เอกสารของหลักสูตรปัจจุบัน

เอกสารของหลักสูตรก่อนหน้า