การศึกษาดูงาน

ประวัติ ความเป็นมา คําจํากัดความ ความสําคัญและประโยชน์ของการศึกษางาน หลักการวัดผลิตภาพของกระบวนการผลิต กิจกรรมการเพิ่มผลผลิต การวิเคราะห์งาน แผนผังและแผนภูมิกระบวนการผลิต การวิเคราะห์การปฏิบัติงาน สัญลักษณ์เทอร์บลิค การศึกษาเพื่อการประหยัด การเคลื่อนไหวของร่างกายผู้ปฏิบัติงาน การวัดผลงาน การจับเวลางานโดยตรง การใช้ตารางเวลามาตรฐาน การสุ่มงาน การให้อัตราเร็วในการทํางาน การใช้ค่าเวลาเผื่อ แนะนําหลักการและความสําคัญของการศึกษาการยศาสตร์ การออกแบบสถานีงาน ระบบการจ่ายค่าตอบแทนให้กับพนักงาน

เอกสารของหลักสูตรปัจจุบัน

เอกสารของหลักสูตรก่อนหน้า