มาตรวิทยาในงานวิศวกรรม

แนวคิดในงานมาตรวิทยา หลักการงานวัดละเอียด ความคลาดเคลื่อนในการวัดและการลดความคลาดเคลื่อนในระบบการวัด หลักการวัดแบบเปรียบเทียบ หลักการทํางานของเครื่องมือวัดและอุปกรณ์ประกอบการวัดแบบต่างๆ ในงานอุตสาหกรรม การวัดระยะทางด้วยลม การวัดความหยาบผิวงาน การวัดโปรไฟล์ด้วยแสง การวัดวัสดุคมตัด การวัดด้วยแสงเลเซอร์ การทํางานด้วยเครื่องมือวัด 3 มิติ การวัดฟันเฟืองและเกลียว และหลักการพิจารณาเลือกระบบงานวัดที่เหมาะสม

เอกสารของหลักสูตรปัจจุบัน

เอกสารของหลักสูตรก่อนหน้า