ปฏิบัติการวิศวกรรมอุตสาหการ 2

การปฏิบัติการวัดด้วยเครื่องมือวัดละเอียดขั้นสูงทั้งชนิดสัมผัสและไม่สัมผัส การตรวจสอบคุณภาพชิ้นงาน การวิเคราะห์โครงสร้างวัสดุและกรรมวิธีทางความร้อน การทดสอบวัสดุและชิ้นงานแบบทำลาย และไม่ทำลาย

เอกสารของหลักสูตรปัจจุบัน

เอกสารของหลักสูตรก่อนหน้า