ปฏิบัติการวิศวกรรมอุตสาหการ 1

การปฏิบัติการใช้งานเครื่องกลึงซีเอ็นซี เครื่องกัดซีเอ็นซี การใช้งานเครื่องกัดเซาะโลหะด้วยกระแสไฟฟ้า การเขียนโปรแกรมควบคุมเครื่องจักรกลซีเอ็นซีด้วยคอมพิวเตอร์ และการใช้งานเครื่องฉีดพลาสติก การศึกษางานและการวัดงาน

เอกสารของหลักสูตรปัจจุบัน

เอกสารของหลักสูตรก่อนหน้า