โครงการโมโนชุคุริ

โครงงานสิ่งประดิษฐ์ทางไฟฟ้าขั้นพื้นฐาน เพื่อเรียนรู้ทักษะเชิงปฏิบัติเกี่ยวกับระบบไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์และเครื่องมือทางไฟฟ้าเบื้องต้น

เอกสารของหลักสูตรปัจจุบัน

เอกสารของหลักสูตรก่อนหน้า