วิศวกรรมร้อนของไหล

การประยุกต์ใช้กฏข้อที่หนึ่งและกฏข้อที่สองทางอุณหพลศาสตร์กับการออกแบบระบบเปิดทางอุณหพลศาสตร์; สมดุลย์มวลและพลังงานสำหรับกระบวนการผลิต; การวิเคราะห์สมรรถนะของกลจักรทางกลและความร้อนที่ใช้สารทำงานแบบควบแน่นได้และแบบก๊าซ, ของไหลสถิตย์, กลศาสตร์ของไหลและพลศาสตร์ของการไหล; กฏอนุรักษ์สำหรับของไหล; สมการเบอร์นูลลี; การวิเคราะห์ระบบมิติและหน่วย; การคำนวนโดยใช้เอ็กซ์เซลล์เวิร์คชีทสำหรับการไหลในท่อ/ความสูญเสียของเฮด/สัมประสิทธิ์ความเสียดทาน

เอกสารของหลักสูตรปัจจุบัน

เอกสารของหลักสูตรก่อนหน้า