การเขียนเชิงธุรกิจ

ฝึกฝนเพื่อเพิ่มพูนทักษะความสามารถทางการเขียนภาษาอังกฤษเชิงธุรกิจ เช่น รายงานการประชุม จดหมายโต้ตอบเชิงธุรกิจ หนังสือพิมพ์ธุรกิจ วารสารธุรกิจ เป็น โดยอาศัยเทคนิคการเรียนรู้และประเมินผลที่หลากหลายรูปแบบ ทั้งในและนอกห้องเรียน มีการเรียนรู้ด้วยตนเองและมีการสอบวัดระดับความสามารถของผู้เรียนเป็นระยะและพัฒนาให้สูงขึ้น

เอกสารของหลักสูตรปัจจุบัน

เอกสารของหลักสูตรก่อนหน้า