การนำเสนอโครงงานมืออาชีพ

พัฒนาทักษะการพูดเพื่อนำเสนอต่อสาธารณชน ตลอดจนการนำเสนองานในหน้าที่ต่อที่ประชุมในรูปแบบโครงงาน เรียนรู้เทคนิคและวิธีการ ฝึกฝนการถ่ายทอดความคิดให้เข้าใจง่ายและน่าสนใจ ตลอดจนวิธีการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าโดยเน้นการฝึกปฏิบัติผ่านสื่อที่หลากหลายทันสมัย และมีการประเมินผลการเรียนรู้ตลอดระยะเวลาการเรียน และมีการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนจนถึงเกณฑ์ที่กำหนดไว้

เอกสารของหลักสูตรปัจจุบัน

เอกสารของหลักสูตรก่อนหน้า