การอ่านเชิงวิเคราะห์

วิเคราะห์หลัก และเทคนิควิธีการอ่านภาษาอังกฤษที่ถูกต้อง ฝึกฝนเพิ่มพูนขีดความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษเชิงลึกทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ ฝึกการอ่านจับใจความจากเอกสารหลายรูปแบบที่มีความง่ายและซับซ้อนขึ้นเป็นลำดับ โดยวิธีการเรียนรู้จากสื่อหลายชนิดประเภท และจากเทคนิควิธีการสอนรูปแบบต่างๆ โดยมีการฝึกปฏิบัติ และเรียนรู้ด้วยตนเอง ตลอดจนมีการสอบวัดความสามารถเป็นระยะเพื่อพัฒนาความสามารถให้ถึงเกณฑ์ที่กำหนดไว้

เอกสารของหลักสูตรปัจจุบัน

เอกสารของหลักสูตรก่อนหน้า