การฟังและพูดภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะ

ฝึกฝนเพื่อเพิ่มพูนทักษะความสามารถทางการฟังและพูดภาษาอังกฤษเฉพาะทาง เรียนรู้เทคนิควิธีการฟังและพูดภาษาอังกฤษอย่างถูกต้อง เรียนรู้วิธีจับใจความและการสื่อสารโต้ตอบที่ถูกต้องจากสื่อที่หลากหลายและจากเทคนิคการเรียนการสอนหลายรูปแบบ มีทั้งการฝึกปฏิบัติ และการเรียนรู้ด้วยตนเอง และมีการสอบวัดความสามารถของผู้เรียนเป็นระยะเพื่อพัฒนาขีดความสามารถตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้

เอกสารของหลักสูตรปัจจุบัน

เอกสารของหลักสูตรก่อนหน้า