ระบบเคลื่อนไฟฟ้า

องค์ประกอบในระบบขับเคลื่อนไฟฟ้า ลักษณะสมบัติโหลด ย่านการทำงานของระบบขับเคลื่อน วิธีการเบรกมอเตอร์ การคำนวณค่าพิกัดของมอเตอร์ในการขับเคลื่อนโหลดแบบต่างๆ ลักษณะสมบัติแรงบิด-ความเร็วของมอเตอร์กระแสตรงที่ใช้ในระบบขับเคลื่อน วงจรควบคุมและวิธีการควบคุมมอเตอร์กระแสตรง ลักษณะสมบัติแรงบิด-ความเร็วและวงจรสมมูลของมอเตอร์เหนี่ยวนำที่ใช้ในระบบขับเคลื่อน วงจรควบคุมและวิธีการควบคุมมอเตอร์เหนี่ยวนำ ระบบขับเคลื่อนแบบเซอร์โว การประยุกต์ระบบขับเคลื่อนกับระบบการผลิตอัตโนมัติในอุตสาหกรรม

เอกสารของหลักสูตรปัจจุบัน

เอกสารของหลักสูตรก่อนหน้า