การผลิตและการส่งจ่ายกำลังไฟฟ้า

โครงสร้างระบบไฟฟ้ากำลัง แหล่งพลังงานไฟฟ้า โรงไฟฟ้าชนิดดังเดิมและชนิดพลังงานทดแทน ลักษณะสมบัติโหลด คุณลักษณะของเครื่องกำเนิดไฟฟ้าและแบบจำลอง คุณลักษณะของหม้อแปลงไฟฟ้าและแบบจำลอง พารามิเตอร์ของสายส่งและแบบจำลอง ระบบการจ่ายไฟฟ้า การผลิตไฟฟ้าแบบกระจาย อุปกรณ์ระบบไฟฟ้ากำลัง

เอกสารของหลักสูตรปัจจุบัน

เอกสารของหลักสูตรก่อนหน้า