การวิเคราะห์ระบบไฟฟ้ากำลัง

โครงสร้างระบบไฟฟ้ากำลัง การคำนวณระบบสายส่งและระบบจำหน่าย โหลดโฟล์และการควบคุม การส่งพลังงานไฟฟ้า การกระจายของกระแสและแรงดัน การปรับแรงดันกำลังที่ส่งและการสูญเสีย การจำลองแบบระบบไฟฟ้ากำลัง แนวคิดต่อหน่วย การวิเคราะห์การไหลของกำลังไฟฟ้า การวิเคราะห์การลัดวงจรแบบสมมาตรและแบบไม่สมมาตร เสถียรภาพของระบบไฟฟ้ากำลัง การดำเนินงานอย่างประหยัดในระบบไฟฟ้ากำลัง

เอกสารของหลักสูตรปัจจุบัน

เอกสารของหลักสูตรก่อนหน้า