ระบบดิจิทัล

ทฤษฎีเบื้องต้นของวงจรสวิทชิ่ง คณิตศาสตร์แบบบูลลีน รหัสคอมพิวเตอร์ ตารางความเป็นจริง แผนที่แบบคาร์โน แผนที่แบบเวน วงจรเกทแบบแอนด์ ออร์ และนอร์ วงจรฟลิบฟลอบ วงจรนับ วงจรชิพริจิสเตอร์ วงจรซีเควนเชียล ระบบดิจิทัลแบบต่างๆ แนะนําภาษา VHDL การทดลองปฎิบัติเกี่ยวกับระบบดิจิทัล

เอกสารของหลักสูตรปัจจุบัน

เอกสารของหลักสูตรก่อนหน้า