อิเล็กทรอนิกส์กำลัง

ทฤษฎีพื้นฐานด้านอิเล็กทรอนิกส์กำลังสำหรับการควบคุมพลังงานไฟฟ้า ลักษณะสมบัติสถิตและลักษณะสมบัติพลวัต ตลอดจนวิธีควบคุมสิ่งประดิษฐ์สารกึ่งตัวนำด้านกำลัง ได้แก่ ไดโอด ทรานซิสเตอร์ ไทริสเตอร์ ลักษณะสมบัติและแบบจำลองของอุปกรณ์เฉื่อยงาน ได้แก่ ตัวเหนี่ยวนำ หม้อแปลง ตัวเก็บประจุ และตัวต้านทาน การประยุกต์ใช้วงจรแปลงผันและวงจรผกผันสำหรับแหล่งจ่ายไฟตรง แบบวิธีสวิตช์ ระบบขับเคลื่อนมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรงและมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับ โครงสร้างและการทำงานของวงจรแปลงผันและวงจรผกผันพื้นฐานแบบ ต่างๆ เช่น คอนเวอร์เตอร์ DC/DC, AC/DC,,AC/AC และ DC/AC การทดลองปฎิบัติด้านอิเล็กทรอนิกส์กำลัง

เอกสารของหลักสูตรปัจจุบัน

เอกสารของหลักสูตรก่อนหน้า