การออกแบบระบบไฟฟ้า

ชนิดของระบบไฟฟ้า หลักการในการออกแบบระบบไฟฟ้า กฎเกณฑ์และมาตรฐานการติดตั้งระบบไฟฟ้า อุปกรณ์ไฟฟ้า สายไฟฟ้า วัสดุสำหรับติดตั้ง สัญลักษณ์และรูปวงจร การคำนวนโหลด การออกแบบระบบจ่ายและวงจรไฟฟ้า การออกแบบระบบไฟฟ้าพื้นฐาน ได้แก่ ระบบไฟฟ้าแสงสว่าง ความร้อน การปรับอากาศ โหลดมอเตอร์ และการควบคุมมอเตอร์ การแก้ตัวประกอบกำลัง และการต่อลงดิน การเขียนรายละเอียดข้อกำหนดและการประมาณราคา ทดลองออกแบบระบบไฟฟ้าของอาคารพาณิชย์และโรงงานอุตสาหกรรม

เอกสารของหลักสูตรปัจจุบัน

เอกสารของหลักสูตรก่อนหน้า