ปฏิบัติการระบบควบคุม

งานปฏิบัติการเกี่ยวกับระบบควบคุม การจำลองผลด้วยคอมพิวเตอร์ของระบบพลวัต การออกแบบระบบควบคุมป้อนกลับ การควบคุมตำแหน่งและการควบคุมความเร็วของมอเตอร์ ระบบวัดคุมทางอุตสาหกรรม การปรับจูน พีไอดี และการควบคุมด้วยคอมพิวเตอร์

เอกสารของหลักสูตรปัจจุบัน

เอกสารของหลักสูตรก่อนหน้า