ระบบควบคุม

ระบบควบคุมวงรอบปิดและวงรอบเปิด แบบจำลองทางคณิตศาสตร์ของระบบควบคุม ฟังก์ชั่นถ่ายโอน บล็อกไดอะแกรม โบดไดอะแกรม กราฟการไหลของสัญญาน ระบบเชิงเส้นไม่แปรผันตามเวลา การวิเคราะห์ในโดเมนเวลาและโดเมนความถี่ของระบบเชิงเส้นไม่แปรผันตามเวลา การวิเคราะห์เสถียรภาพและความแม่นยำของระบบ เทคนิคการชดเชย การจำลองปัญหาโดยใช้ MATLAB การออกแบบระบบควบคุม

เอกสารของหลักสูตรปัจจุบัน

เอกสารของหลักสูตรก่อนหน้า