วัสดุวิศวกรรมไฟฟ้า

โครงสร้างวัสดุ คุณสมบัติทางไฟฟ้าของวัสดุ คุณสมบัติทางแม่เหล็กของวัสดุ คุณสมบัติทางแสงของวัสดุ ตัวนำไฟฟ้า สิ่งประดิษฐ์สารกึ่งตัวนำ ตัวนำไฟฟ้ายิ่งยวด ไดอิเล็กทริคของแข็ง ของเหลวและก๊าซ การประยุกต์ใช้ว้สดุในอุปกรณ์ไฟฟ้ากำลัง

เอกสารของหลักสูตรปัจจุบัน

เอกสารของหลักสูตรก่อนหน้า