การวัดและเครื่องมือวัดทางไฟฟ้า

หน่วยและเครื่องมือมาตรฐานไฟฟ้า การจำแนกและลักษณะสมบัติของเครื่องมือวัด การวิเคราะห์การวัด ความเที่ยงตรง เครื่องวัดแอนะล็อกและดิจิทัล การวัดแรงดัน กระแส กำลังไฟฟ้า ตัวประกอบไฟฟ้า และพลังงาน การวัดค่าความต้านทาน อินดักแตนส์ คาปาซิแตนส์ ความถี่ และเวลา ตัวแปลงสัญญาณ สัญญาณรบกวน เทคนิคในการทำให้อัตราส่วนสัญญาณกับสัญญาณรบกวนดีขึ้น

เอกสารของหลักสูตรปัจจุบัน

เอกสารของหลักสูตรก่อนหน้า