ปฏิบัติการเครื่องจักรกลไฟฟ้า

ปฏิบัติการพื้นฐานเกี่ยวกับการแปลงผันพลังงานกลไฟฟ้า หัวข้อทดลองสัมพันธ์กับเนื้อหาของรายวิชาเครื่องจักรกลไฟฟ้า คือ การทดลองเกี่ยวกับการใช้เครื่องมือวัดและอุปกรณ์ทางด้านวิศวกรรมไฟฟ้ากำลัง ลักษณะสมบัติของอุปกรณ์ต่างๆ เช่น แกนเหล็กและหม้อแปลง เครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแสตรง มอเตอร์กระแสตรง เครื่องกำเนิดไฟฟ้าซิงโครนัส มอเตอร์เหนี่ยวนำสามเฟสและเฟสเดียว การเริ่มเดิน การเบรก การควบคุมความเร็วรอบ และการป้องกันมอเตอร์

เอกสารของหลักสูตรปัจจุบัน

เอกสารของหลักสูตรก่อนหน้า