เครื่องจักรกลไฟฟ้า

หลักการพื้นฐานของการแปลงผันพลังงานกลไฟฟ้า แรงแม่เหล็กไฟฟ้า กฎของฟาราเดย์ กฎของแอมแปร์ กฎของเกาส์ สารแม่เหล็กและวงจรแม่เหล็ก โครงสร้างของเครื่องจักรกลไฟฟ้ากระแสตรง การวิเคราะห์ลักษณสมบัติในสถานะอยู่ตัวและการทดสอบเครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแสตรงและมอเตอร์กระแสตรง โครงสร้างและลักษณสมบัติของหม้อแปลง หลักการพื้นฐานและโครงสร้างของเครื่องจักรกลไฟฟ้ากระแสสลับ สนามแม่เหล็กหมุน การวิเคราะห์ลักษณสมบัติในสถานะอยู่ตัวและการทดสอบ โครงสร้างและหลักการทำงานของเครื่องกำเนิดไฟฟ้าซิงโครนัส มอเตอร์ซิงโครนัส มอเตอร์เหนี่ยวนำ มอเตอร์เหนี่ยวนำเฟสเดียว มอเตอร์กระแสตรงไร้แปรงถ่าน มอเตอร์ สเต็ปปิง การเริ่มเดิน การเบรก การควบคุมความเร็วรอบ และการป้องกันมอเตอร์

เอกสารของหลักสูตรปัจจุบัน

เอกสารของหลักสูตรก่อนหน้า