คณิตศาสตร์วิศวกรรมไฟฟ้า

สมการเชิงอนุพันธ์สามัญอันดับหนึ่งและอันดับสูงกว่าหนึ่ง ผลเฉลี่ยแบบอนุกรมของสมการเชิงอนุพันธ์สามัญ อนุกรมฟูเรียร์ ปริพันธ์และผลการแปลงฟูเรียร์ ผลการแปลงลาปลาซ การแตกเศษส่วนย่อย ระบบของสมการเชิงเส้น ค่าลำดับชั้น พีชคณิตเมทริกซ์ เมทริกซ์ผกผัน จำนวนเชิงซ้อน จำนวนเชิงซ้อนในวงจรไฟฟ้า

เอกสารของหลักสูตรปัจจุบัน

เอกสารของหลักสูตรก่อนหน้า