สหกิจศึกษา

รายวิชานี้กําหนดใหนักศึกษาจะตองผานการฝกสหกิจศึกษาในสถานประกอบการหรือหองปฏิบัติงานวิจัยในประเทศที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นหลัก โดยใชเวลาในชวงภาคการศึกษาที่ 1 ของชั้นปีที่ 4 เพื่อใหนักศึกษาไดประยุกตเอาวิชาที่ไดเรียนในชั้นเรียนไปใชในการปฏิบัติงานจริงในภาคอุตสาหกรรม ผานการปฏิบัติงานที่ไดรับมอบหมายจากบริษัทหรือหองปฏิบัติงานวิจัยนั้นๆ ในสาขาวิชาวิศวกรรมดิจิทัล เมื่อครบกําหนเวลานักศึกษาจะตองสงรายงานเปนรูปเลม และตองจัดแถลงผลการฝกงานแกที่ประชุมในชั้นเรียนวิชาสัมมนาการประเมินผล

เอกสารของหลักสูตรปัจจุบัน

เอกสารของหลักสูตรก่อนหน้า