เตรียมสหกิจศึกษาหรือการฝึกงาน

การเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษาก่อนไปสหกิจศึกษาหรือไปฝึกงานจริงในภาคอุตสาหกรรม การฝึกให้ประยุกต์ใช้ความรู้ที่เรียนมาเพื่อสถานการณ์จริง การแก้ปัญหาจริง พื้นที่ปฏิบัติการงานจริง ตามหลัก 5G

เอกสารของหลักสูตรปัจจุบัน

เอกสารของหลักสูตรก่อนหน้า