การเริ่มต้นธุรกิจและการจัดการนวัตกรรม

แนวคิดการบริหารธุรกิจยุคโลกาภิวัฒน์ บทบาทและความสาคัญของการบริหารธุรกิจยุคใหม่องค์ประกอบและการเขียนแผนธุรกิจ การเตรียมพร้อมสาหรับการเป็นผู้ประกอบการ การวิเคราะห์ความเป็นไปได้ทางธุรกิจ การบริหารความเสี่ยง ศึกษา วิเคราะห์การใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมการจัดการการเรียนรู้ การใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อการศึกษาค้นคว้า การสร้างและการนำเสนอข้อมูล การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม เพื่อเป็นฐานข้อมูลด้าน การบริหาร การจัดการการเรียนรู้ การพัฒนาหลักสูตร ด้านการจัดการศึกษา การวัดผลและประเมินผล การประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์ระบบอินเทอร์เน็ต

เอกสารของหลักสูตรปัจจุบัน

เอกสารของหลักสูตรก่อนหน้า