อินเตอร์เน็ตในทุกสิ่ง

อินเตอร์เน็ตในทุกสิ่ง ประกอบด้วยระบบทั้งฮาร์ดแวร์และวอฟท์แวร์ ซึ่งประกอบด้วย สถาปัตยกรรม เครื่องมือในการพัฒนา การเชื่อมต่อฐานข้อมูลระบบ การเขียนโปรแกรมบนอุปกรณ์สมองกลฝังตัว การพัฒนาเว็บแอพพลิเคชั่น การสร้างโมไบล์เทอร์มินัล การใช้เอพีไอภายนอก การเข้าถึงทรัพยากรบนอินเตอร์เน็ต เซ็นเซอร์ แอคชูเอเตอร์ สถาปัตยกรรมการประมวลผลแบบทุกหนแห่ง ส่วนติดต่อผู้ใช้ในระบบ ประมวลผลแบบทุกหนแห่ง เครือข่ายเชื่อมโยงสิ่งของ รวมถึงหลักจริยธรรมเกี่ยวกับการใช้ตัวประมวลผลแบบทุกหนแห่ง

เอกสารของหลักสูตรปัจจุบัน

เอกสารของหลักสูตรก่อนหน้า