หุ่นยนต์อุตสาหกรรม

ชนิดของระบบอัตโนมัติ หุ่นยนต์อุตสาหกรรมเบื้องต้น ผลของปลายสุด ประวัติของหุ่นยนต์ จำนวนของหุ่นยนต์และงานหลักที่ใช้ พลังงานจลของระบบหลายองศาอิสระ การจำลองด้วยซอฟต์แวร์ ระบบเปิด มาตรฐานความปลอดภัย การออกแบบการติดตั้ง การวิภาคหุ่นยนต์อุตสาหกรรมเครื่องจักรชาญฉลาด ภาษาของหุ่นยนต์ การออกแบบเวอร์คเซล การอินเตอร์เฟสฮาร์ดแวร์ ทบทวนการควบคุมแบบป้อนกลับ การควบคุมในระบบคาทีเชียนและระบบข้อต่อ กลยุทธในการควบคุมการเคลื่อนที่ของหุ่นยนต์อุตสาหกรรม การควบคุมตำแหน่งของแขนหุ่นยนต์อุตสาหกรรมชนิดข้อต่อเดียว การควบคุมการเคลื่อนที่ของแขนหุ่นยนต์สำหรับงานขนส่งลำเลียงด้วยสายพานลำเลียง ตัวขับและอุปกรณ์วัดสำหรับหุ่นยนต์อุตสาหกรรม มโนภาพของแมชีนวิชัน การได้มาของภาพ การติดตั้งอุปกรณ์ให้แสงสว่าง การก่อรูปร่างของภาพ การตอบโต้ของภาพ กล้อง ตัวตรวจจับการเห็น กรรมวิธีทางภาพและการวิเคราะห์ เทคนิคแมชีนวิชัน 3 มิติ การทำภาพให้ดีขึ้น การตรวจสอบขอบภาพ การทำซ้ำของภาพ การต่อและการทำงานร่วมกันของกล้องกับหุ่นยนต์

เอกสารของหลักสูตรปัจจุบัน

เอกสารของหลักสูตรก่อนหน้า